skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Phép biến đổi Laplace rời rạc với phương trình sai phân : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 01 13

Phạm Minh Tiến; Nguyễn Thủy Thanh người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN , 2014 - (515.625 PH-T 2014)

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...