skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Tính ổn định nghiệm của bài toán quan hệ biến phân : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 01 02

Trần Thị Chiên; Tạ Duy Phượng người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN , 2014 - (515.64 TR-C 2014)

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...