skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Ước lượng Gradient địa phương cho các hàm p-điều hòa trên đa tạp Riemann : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 01 02

Nguyễn Văn Sơn; Nguyễn Thạc Dũng

H. : ĐHKHTN , 2014 - (515.56 NG-S 2014)

Truy cập trực tuyến

  • Nhan đề:
    Ước lượng Gradient địa phương cho các hàm p-điều hòa trên đa tạp Riemann : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 01 02
  • Tác giả: Nguyễn Văn Sơn
  • Nguyễn Thạc Dũng
  • Chủ đề: Hàm số; Đa tạp Riemann; Toán giải tích
  • Nơi xuất bản: Luận văn ThS. Toán giải tích -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
  • Năm xuất bản: 2014
  • Định dạng: 43 tr. + CD-ROM + Tóm tắt.
  • Ngôn ngữ: Vietnamese

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...