skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Về sự tồn tại của trường vectơ tiếp xúc chỉnh hình trong C2 : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 01 02

Phạm Hoàng Long; Ninh Văn Thu

H. : ĐHKHTN , 2014 - (515.63 PH-L 2014)

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...