skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Bất đẳng thức Halanay và bất đẳng thức Gronwall trong nghiên cứu định tính các phương trình sai phân : Luận văn ThS. Khoa học: 60 46 01 02

Trần Quang Ánh; Nguyễn Sinh Bảy người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN , 2014 - (515.625 TR-A 2014)

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...