skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Politicising democracy : The new local politics of democratisation

Harriss John; Stokke Kristian ‰d 1961-; Törnquist Olle

Houdmills, Basingstoke, Hampshire ; New York, N.Y. : Palgrave Macmillan, 2004. - (320.8 POL 2004) - ISBN9781137355195;ISBN1403934819 (cloth)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...