skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The lobbying and advocacy handbook for nonprofit organizations : shaping public policy at the state and local level

Avner Marcia

Saint Paul, Minn. : Amherst H. Wilder Foundation, c2002. - (659.2 AVN 2002) - ISBN0940069261

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Trung tâm Thông tin Thư viện - ĐHQGHN 659.2 AVN 2002 Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...