skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Hoàn thiện công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua hệ thống kho bạc nhà nước Lạng Sơn : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05

Nguyễn Thị Hương Giang; Nguyễn Văn Định---- người hướng dẫn

H. : ĐHKT , 2014 - (658.151 NG-G 2014)

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...