skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính trong quá trình thực hiện tự chủ ở Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05

Bùi Thị Thanh Hương; Phạm Văn Ngọc người hướng dẫn

H. : ĐHKT , 2014 - (658.151 BU-H 2014)

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...