skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Giới thiệu 152 nhạc khí và 24 dàn nhạc dân tộc Việt Nam

Minh Hiến

TPHCM. : Tổng hợp, 2012 - (784 MI-H 2012)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

  • Nhan đề:
    Giới thiệu 152 nhạc khí và 24 dàn nhạc dân tộc Việt Nam
  • Tác giả: Minh Hiến
  • Chủ đề: Nhạc khí; Dàn nhạc dân tộc; Âm nhạc
  • Nơi xuất bản: TPHCM. : Tổng hợp
  • Năm xuất bản: 2012
  • Định dạng: 579 tr..
  • Ngôn ngữ: Vietnamese

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...