skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Lý thuyết định tính của phương trình Elliptic tuyến tính cấp hai: Luận văn ThS. Toán học: 60 46 01 02

Nguyễn Thị Hà; Hà Tiến Ngoạn Người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN , 2013 - (515 NG-H 2013)

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...