skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Nghiên cứu, đánh giá tổng hợp điều kiện địa lý phục vụ định hướng phát triển không gian đô thị phía Tây Hà Nội: Đề tài NCKH. QGTĐ.11.03

Phạm Quang Tuấn; Nguyễn Hiệu; Nguyễn Thị Hải; Phạm Quang Hoan; Trần Ngọc Anh

H. : ĐHKHTN , 2013 - (915.97 PH-T 2013)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

 • Nhan đề:
  Nghiên cứu, đánh giá tổng hợp điều kiện địa lý phục vụ định hướng phát triển không gian đô thị phía Tây Hà Nội: Đề tài NCKH. QGTĐ.11.03
 • Tác giả: Phạm Quang Tuấn
 • Nguyễn Hiệu; Nguyễn Thị Hải; Phạm Quang Hoan; Trần Ngọc Anh
 • Chủ đề: Địa lý; Quy hoạch đô thị; Tài nguyên thiên nhiên; Định hướng phát triển
 • Mô tả: Tổng quan về cơ sở lý luận, quan điểm tiếp cận trong nghiên cứu, đánh giá tổng hợp điều kiện địa lý phục vụ phát triển không gian đô thị. Đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, kinh tế - xã hội, môi trường và tai biến thiên nhiên khu vực nghiên cứu. Nghiên cứu đặc điểm phân hóa cảnh quan và đánh giá tổng hợp cảnh quan cho mục đích phát triển không gian đô thị khu vực nghiên cứu. Phân tích xác lập các không gian phù hợp và điều kiện hạn chế đối với công tác định hướng phát triển không gian đô thị khu vực nghiên cứu. Xây dựng bản đồ chuyên đề và bản đồ đánh giá tổng hợp phục vụ định hướng phát triển không gian khu vực nghiên cứu. Các kết quả đạt được: Kết quả đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, kinh tế - xã hội, môi trường và tai biến thiên nhiên khu vực nghiên cứu; Kết quả nghiên cứu và đánh giá tổng hợp cảnh quan cho mục đích phát triển đô thị khu vực nghiên cứu; Đề xuất không gian phát triển đô thị gắn liền với sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường khu vực nghiên cứu.
 • Nơi xuất bản: H. : ĐHKHTN
 • Năm xuất bản: 2013
 • Định dạng: 225 tr..
 • Ngôn ngữ: Vietnamese

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...