skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Phân tích tài chính so sánh Công ty cổ phần FPT, Công ty cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC, Công ty cổ phần Tập đoàn HIPT : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 20

Nguyễn Thị Thương; Đinh Xuân Cường người hướng dẫn

H. : ĐHKT, 2013 - (658.151 NG-T 2013)

Truy cập trực tuyến

 • Nhan đề:
  Phân tích tài chính so sánh Công ty cổ phần FPT, Công ty cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC, Công ty cổ phần Tập đoàn HIPT : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 20
 • Tác giả: Nguyễn Thị Thương
 • Đinh Xuân Cường người hướng dẫn
 • Chủ đề: Corporations -- Finance; Business Administration; Phân tích tài chính; Tài chính công ty; Công ty cổ phần
 • Mô tả: Cung cấp đầy đủ thông tin trong việc đánh giá khả năng và tính chắc chắn của dòng tiền mặt và hiệu quả sử dụng tài sản, khả năng thanh toán của doanh nghiệp. Trình bày những thông tin về nguồn vốn chủ sở hữu, các khoản nợ, kết quả của quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, sự kiện và các tình huống làm biến đổi nguồn vốn và các khoản nợ của doanh nghiệp. Tìm hiểu các thông tin về tình hình tài sản, nguồn vốn Công ty. Cung cấp thông tin về khả năng thanh toán, tình hình hoạt động, tình hình sử dụng các đòn bẩy tài chính cũng như cung cấp thông tin về khả năng sinh lời của doanh nghiệp.
 • Nơi xuất bản: Luận văn ThS. Tài chính và ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
 • Năm xuất bản: 2013
 • Định dạng: 94 tr. + CD-ROM + tóm tắt.
 • Ngôn ngữ: Vietnamese

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...