skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Phân tích tình hình tài chính Công ty Cổ phần Thương mại và Phân phối Zinnia : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 20

Nguyễn Thị Duyên; Trần Thị Vân Anh người hướng dẫn

H. : ĐHKT, 2013 - (658.151 NG-D 2013)

Truy cập trực tuyến

 • Nhan đề:
  Phân tích tình hình tài chính Công ty Cổ phần Thương mại và Phân phối Zinnia : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 20
 • Tác giả: Nguyễn Thị Duyên
 • Trần Thị Vân Anh người hướng dẫn
 • Chủ đề: Corporations -- Finance; Phân tích tài chính; Business Administration; Tài chính ngân hàng
 • Mô tả: Hệ thống hóa lại một số vấn đề lý thuyết liên quan tới phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp. Khái quát tình hình tài chính thông qua các báo cáo tài chính như: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Phân tích tình hình tài chính thông qua các chỉ số tài chính đặc trưng, chú trọng phân tích những chỉ số hiện tại quan trọng và cần thiết đối với Zinnia. Phân tích triển vọng và khả năng phát triển của công ty trong tương lại cụ thể là năm 2012 và năm 2013. Đề xuất một số giải pháp nâng cao tài chính cũng như hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty trong thời gian tới.
 • Nơi xuất bản: Luận văn ThS. Tài chính và Ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
 • Năm xuất bản: 2013
 • Định dạng: 97 tr. + CD-ROM + tóm tắt.
 • Ngôn ngữ: Vietnamese

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...