skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Du lịch Lâm Đồng : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 20

Bùi Thị Tuyết Mai; Trần Thị Thái Hà người hướng dẫn

H. : ĐHKT, 2012 - (658.151 BU-M 2012)

Truy cập trực tuyến

 • Nhan đề:
  Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Du lịch Lâm Đồng : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 20
 • Tác giả: Bùi Thị Tuyết Mai
 • Trần Thị Thái Hà người hướng dẫn
 • Chủ đề: Corporations -- Finance; Tài chính; Business Administration; Phân tích tài chính
 • Mô tả: Hệ thống hóa cơ sở lý luận về phân tích tài chính tại các doanh nghiệp và xây dựng khung phân tích áp dụng vào phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng tình hình tài chính của Công ty Du lịch Lâm Đồng và tìm ra các ưu điểm, hạn chế trong hoạt động tài chính của công ty cũng như nguyên nhân của các hạn chế. Đề xuất một số giải pháp thực tế và các kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động quản lý tài chính tại công ty.
 • Nơi xuất bản: Luận văn ThS. Tài chính và Ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế: 60 34 20. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
 • Năm xuất bản: 2012
 • Định dạng: 106 tr. + CD-ROM + tóm tắt.
 • Ngôn ngữ: Vietnamese

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...