skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Nghiên cứu phát hiện luật kết hợp hiếm và ứng dụng : Luận án TS. Công nghệ thông tin: 62 48 05 01

Cù Thu Thủy; Đỗ Văn Thành người hướng dẫn; Hà Quang Thụy người hướng dẫn

H. : ĐHCN, 2012 - (005.7 CU-T 2012)

Truy cập trực tuyến

 • Nhan đề:
  Nghiên cứu phát hiện luật kết hợp hiếm và ứng dụng : Luận án TS. Công nghệ thông tin: 62 48 05 01
 • Tác giả: Cù Thu Thủy
 • Đỗ Văn Thành người hướng dẫn; Hà Quang Thụy người hướng dẫn
 • Chủ đề: Luật kết hợp hiếm; Luật kết hợp; Khai phá dữ liệu; Hệ thống thông tin; Công nghệ thông tin
 • Mô tả: Trình bày phát hiện luật kết hợp và luật kết hợp hiếm: phương pháp chung phát hiện luật kết hợp; phát hiện luật kết hợp từ CSDL tác vụ và định lượng; phát hiện luật kết hợp hiếm. Tìm hiểu phát hiện luật kết hợp hiếm trên cơ sở dữ liệu tác vụ: luật kết hợp Sporadic tuyệt đối hai ngưỡng và không tuyệt đối hai ngưỡng; luật kết hợp với ràng buộc mục dữ liệu âm. Nghiên cứu phát hiện luật kết hợp hiếm trên cơ sở dữ liệu định lượng, bao gồm: luật kết hợp Sporadic tuyệt đối hai ngưỡng mờ; luật kết hợp Sporadic không tuyệt đối hai ngưỡng mờ. Nêu ứng dụng luật kết hợp mẫu âm và mô hình hồi quy chuyển tiếp trơn trong phân tích và dự báo kinh tế
 • Nơi xuất bản: Luận án TS. Hệ thống thông tin -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
 • Năm xuất bản: 2012
 • Định dạng: 133 tr. + CD-ROM + tóm tắt.
 • Ngôn ngữ: Vietnamese

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...