skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Phân tích tài chính phục vụ ra quyết định kinh doanh - trường hợp Công ty TNHH Dịch vụ ERP-FPT : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý : 60 34 20

Nguyễn Thị Thanh Thanh; Hoàng Văn Hải người hướng dẫn

H. : ĐHKT, 2012 - (658.151 NG-T 2012)

Truy cập trực tuyến

 • Nhan đề:
  Phân tích tài chính phục vụ ra quyết định kinh doanh - trường hợp Công ty TNHH Dịch vụ ERP-FPT : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý : 60 34 20
 • Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Thanh
 • Hoàng Văn Hải người hướng dẫn
 • Chủ đề: Kinh doanh; Phân tích tài chính; Quản lý tài chính; Tài chính ngân hàng; Corporations -- Finance; Business Administration
 • Mô tả: Nghiên cứu những lý luận cơ bản về phân tích tài chính trong doanh nghiệp. Đánh giá thực trạng tình hình tài chính của công ty thông qua việc phân tích tài sản, nguồn vốn và các nhóm chỉ tiêu tài chính. Đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tài chính. Đưa ra những tư vấn, giải pháp phục vụ việc ra quyết định tại công ty.
 • Nơi xuất bản: Luận văn ThS. Tài chính và ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
 • Năm xuất bản: 2012
 • Định dạng: 104 tr. + CD-ROM + tóm tắt.
 • Ngôn ngữ: Vietnamese

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...