skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Phân tích tài chính Công ty TNHH Một thành viên Cấp thoát nước Lâm Đồng : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 20

Lê Văn Nhân; Nguyễn Văn Định người hướng dẫn

H. : ĐHKT, 2012 - (658.151 LE-N 2012)

Truy cập trực tuyến

 • Nhan đề:
  Phân tích tài chính Công ty TNHH Một thành viên Cấp thoát nước Lâm Đồng : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 20
 • Tác giả: Lê Văn Nhân
 • Nguyễn Văn Định người hướng dẫn
 • Chủ đề: Corporations -- Finance; Phân tích tài chính; Doanh nghiệp; Quản lý tài chính -- Lâm Đồng; Business Administration
 • Mô tả: Phân tích một cách hệ thống về tình hình tài chính của công ty khi sử dụng các phương pháp phân tích truyền thống, các nhóm hệ số tài chính. Đánh giá một cách khoa học những ưu điểm, hạn chế của hoạt động tài chính của công ty và áp dụng các phân tích để đánh giá tình hình và hiệu quả hoạt động công ty. Đề xuất một số giải pháp thực tế nhằm khắc phục các hạn chế trong hoạt động tài chính và nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính của công ty.
 • Nơi xuất bản: Luận văn ThS. Tài chính và ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
 • Năm xuất bản: 2012
 • Định dạng: 94 tr. + CD-ROM + tóm tắt.
 • Ngôn ngữ: Vietnamese

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...