skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Psychometric theory

Nunnally Jum C.; Bernstein Ira H

New York : McGraw-Hill, c1994. - (150 NUN 1994) - ISBN007047849X (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

 • Nhan đề:
  Psychometric theory
 • Tác giả: Nunnally Jum C.
 • Bernstein Ira H
 • Chủ đề: Psychology; Tâm lý học; Psychometric
 • Nhan đề liên quan: Ấn phẩm liên tục:McGraw-Hill series in psychology
 • Nơi xuất bản: New York : McGraw-Hill
 • Năm xuất bản: c1994
 • Định dạng: xxiv, 752 p. : ill. ; 25 cm..
 • Ngôn ngữ: English
 • Số nhận dạng: ISBN007047849X (alk. paper)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...