skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Các dạng toán điển hình giải tích 12. Tập 1, ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số, hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit

Lê Đức

H. : ĐHQGHN , 2011 - (515 LE-Đ(1) 2011)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

  • Nhan đề:
    Các dạng toán điển hình giải tích 12. Tập 1, ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số, hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit
  • Tác giả: Lê Đức
  • Chủ đề: Giải tích; Toán học; Toán điển hình
  • Nơi xuất bản: H. : ĐHQGHN
  • Năm xuất bản: 2011
  • Định dạng: 317 tr..
  • Ngôn ngữ: Vietnamese

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...