skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Dạy học toán gắn với thực tiễn thông qua nội dung xác suất và thống kê ở trường trung học phổ thông : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10

Đỗ Thị Thanh Xuân; Nguyễn Chí Thành người hướng dẫn

H. : ĐHGD, 2012 - (510.71 ĐO-X 2012)

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...