skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Quy hoạch xây dựng các công trình phục vụ sản xuất ở Hợp tác xã NN

Phạm Trí Minh; Trần Hùng

H. : KHKT, 1979 - (631 PH-M 1979)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

 • Nhan đề:
  Quy hoạch xây dựng các công trình phục vụ sản xuất ở Hợp tác xã NN
 • Tác giả: Phạm Trí Minh
 • Trần Hùng
 • Chủ đề: Cơ sở vật chất kỹ thuật; Nông nghiệp
 • Mô tả: Một số vấn đề về phương thức nhiệm vụ và phương châm nguyên tắc trong quy hoạch xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật ở các Hợp tác xã NN; Quy hoạch xây dựng các công trình phục vụ trồng trọt, chăn nuôi, sản xuất
 • Nơi xuất bản: H. : KHKT
 • Năm xuất bản: 1979
 • Định dạng: 236 tr..
 • Ngôn ngữ: Vietnamese

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...