skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Tính ổn định của hệ động lực và ứng dụng trong kinh tế : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 01

Nguyễn Thùy Linh; Nguyễn Sinh Bảy người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN, 2011 - (515 NG-L 2011)

Truy cập trực tuyến

 • Nhan đề:
  Tính ổn định của hệ động lực và ứng dụng trong kinh tế : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 01
 • Tác giả: Nguyễn Thùy Linh
 • Nguyễn Sinh Bảy người hướng dẫn
 • Chủ đề: Toán giải tích; Kinh tế; Hệ động lực; Tính ổn định
 • Mô tả: Tính ổn định nghiệm của phương trình vi phân: Tổng quan về phương trình vi phân; Các phương pháp nghiên cứu tính ổn định. Nghiên cứu một vài ứng dụng trong kinh tế: Mô hình Solow cổ điển; Mô hình Solow với luật dân số Schoener.
 • Nơi xuất bản: Luận văn ThS. Toán giải tích -- Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
 • Năm xuất bản: 2011
 • Định dạng: 49 tr. + CD-ROM.
 • Ngôn ngữ: Vietnamese

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...