skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Bước nhảy ngẫu nhiên trên đồ thị : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 35

Lê Quang Hàm; Lê Anh Vinh người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN, 2012 - (515 LE-H 2012)

Truy cập trực tuyến

 • Nhan đề:
  Bước nhảy ngẫu nhiên trên đồ thị : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 35
 • Tác giả: Lê Quang Hàm
 • Lê Anh Vinh người hướng dẫn
 • Chủ đề: Đồ thị; Toán học; Toán ứng dụng
 • Mô tả: Giới thiệu cơ bản về E - đồ thị: đưa ra những khái niệm và định nghĩa cơ bản về đồ thị, những khái niệm và tính chất liên quan đến đồ thị. Trình bày bước nhảy ngẫu nhiên trên đồ thị: khái niệm, định nghĩa và những kết quả cơ bản của bước nhảy ngẫu nhiên; nghiên cứu bước nhảy ngẫu nhiên trên E - đồ thị và các tính chất cơ bản của bước nhảy ngẫu nhiên trên E - đồ thị. Tìm hiểu bước nhảy ngẫu nhiên trên đồ thị Paley và đồ thị Margulis: áp dụng bước nhảy ngẫu nhiên trên hai đồ thị là đồ thị Paley và đồ thị Margulis.
 • Nơi xuất bản: Luận văn ThS. Đảm bảo toán học cho máy tính và hệ thống tính toán -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
 • Năm xuất bản: 2012
 • Định dạng: 67 tr. + CD-ROM.
 • Ngôn ngữ: Vietnamese

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...