skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Phân tích tình hình tài chính Công ty Cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama: Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05

Nguyễn Thị Hồng Tân; Trần Đức Vui người hướng dẫn

H. : ĐHKT, 2011 - (658.151 NG-T 2011)

Truy cập trực tuyến

 • Nhan đề:
  Phân tích tình hình tài chính Công ty Cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama: Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
 • Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Tân
 • Trần Đức Vui người hướng dẫn
 • Chủ đề: Doanh nghiệp; Phân tích tài chính; Tài chính; Quản trị kinh doanh; Corporations -- Finance; Business Administration
 • Mô tả: Hệ thống hoá những vấn đề lý luận liên quan đến hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động tài chính tại công ty Cổ phần cơ khí lắp máy Lilama trong những năm gần đây, chỉ ra những kết quả đạt được và những hạn chế của hoạt động tài chính tại công ty. Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị cơ bản nhằm cải thiện tình hình tài chính, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty Cổ phần cơ khí lắp máy Lilama
 • Nơi xuất bản: Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
 • Năm xuất bản: 2011
 • Định dạng: 112 tr. + CD-ROM.
 • Ngôn ngữ: Vietnamese

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...