skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Nghiên cứu xây dựng mô hình đa phân lớp dựa trên GA và SVM : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 05

Lữ Đăng Nhạc; Nguyễn Hà Nam người hướng dẫn

H. : H., 2010 - (005.7 LU-N 2010)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

 • Nhan đề:
  Nghiên cứu xây dựng mô hình đa phân lớp dựa trên GA và SVM : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 05
 • Tác giả: Lữ Đăng Nhạc
 • Nguyễn Hà Nam người hướng dẫn
 • Chủ đề: Cơ sở dữ liệu; Hệ thống thông tin; Mô hình đa phân lớp
 • Mô tả: Giới thiệu cơ bản về vấn đề phân lớp, các bước trong phân lớp, những yêu cầu trong vấn đề phân lớp và thuật toán phân lớp SVM, nghiên cứu kỹ thuật đa phân lớp nhằm xây dựng mô hình đa phân lớp với SVM . Trình bày về giải thuật di truyền, tìm hiểu và áp dụng giải thuật nhằm tối ưu các giá trị. Trình bày việc xây dựng một mô hình đa phân lớp dựa vào giải thuật di truyền, kĩ thuật One against all và SVM. Đề cập đến việc tìm kiếm các Kernel tốt cho mô hình bằng việc sử dụng giải thuật di truyền để tối ưu các tham số của Kernel. Sử dụng những lý luận ở trên kết hợp với MATLAB để xây dựng mô hình phân lớp phân tích trên một số tập dữ liệu cụ thể nhằm thu được các kết quả để đánh giá mô hình mới xây dựng (GA&SVM) so với mô hình đa phân lớp SVM
 • Nơi xuất bản: Luận văn ThS. Công nghệ thông tin -- Trường Đại học Công nghệ. Đại Học Quốc gia Hà Nội, 2010
 • Năm xuất bản: 2010
 • Định dạng: 63 tr. + CD-ROM.
 • Ngôn ngữ: Vietnamese

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...