skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội phục vụ phát triển bền vững lâm nghiệp và du lịch khu vực Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh : Đề tài NCKH. QG.07.17

Phạm Quang Tuấn; Dư Vũ Việt Quân; Hoàng Thu Hương; Nguyễn An Thịnh; Trần Văn Trường

H. : ĐHKHTN, 2008 - (915.97 PH-T 2008)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

 • Nhan đề:
  Đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội phục vụ phát triển bền vững lâm nghiệp và du lịch khu vực Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh : Đề tài NCKH. QG.07.17
 • Tác giả: Phạm Quang Tuấn
 • Dư Vũ Việt Quân; Hoàng Thu Hương; Nguyễn An Thịnh; Trần Văn Trường
 • Chủ đề: Du lịch; Lâm nghiệp; Phát triển bền vững; Quảng Ninh; Sinh thái cảnh quan
 • Mô tả: Nghiên cứu xây dựng cơ sở khoa học nhằm đánh giá tổng hợp các điều kiện địa lý lãnh thổ theo tiếp cận kinh tế sinh thái áp dụng cho khu vực Uông Bí, Quảng Ninh. Nghiên cứu sự phân hóa cảnh quan khu vực thị xã Uông Bí qua phân tích các nhân tố tự nhiên thành tạo cảnh quan, các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên thành tạo cảnh quan, các vấn đề môi trường liên quan đến lâm nghiệp và du lịch. Đánh giá kinh tế sinh thái cảnh quan cho mục đích phát triển bền vững lâm nghiệp và du lịch khu vực thị xã Uông Bí. Từ kết quả nghiên cứu thu được, đề xuất giải pháp tổ chức không gian lãnh thổ phát triển lâm nghiệp và du lịch trên địa bàn và các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội bền vững
 • Nơi xuất bản: H. : ĐHKHTN
 • Năm xuất bản: 2008
 • Định dạng: 129 tr..
 • Ngôn ngữ: English;Vietnamese

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...