skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

DISCUSSION ON CALCULATION OF WAVE FORCES ON SUBMERGED QUARTER CIRCULAR BREAKWATER UNDER IRREGULAR WAVES

Jiang, X. L. ; Li, Y. B. ; Qie, L. W.

Asian And Pacific Coasts 2011, 2012, pp.1660-1667

ISBN: 9789814366489 ; DOI: 10.1142/9789814366489_0199

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...