skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Subspace identification of continuous-time state-space LPV models

Bergamasco, M. ; Lovera, M.

Linear Parameter-Varying System Identification : New Developments and Trends, 2012, pp.201-230

ISBN: 9789814355452 ; DOI: 10.1142/9789814355452_0008

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...