skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Exposure to Mixtures of Metals and Neurodevelopmental Outcomes: A Multidisciplinary Review Using an Adverse Outcome Pathway Framework

Stackelberg, Katherine ; Guzy, Elizabeth ; Chu, Tian ; Henn, Birgit Claus

Risk Analysis, June 2015, Vol.35(6), pp.971-1016 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0272-4332 ; E-ISSN: 1539-6924 ; DOI: 10.1111/risa.12425

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...