skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A Mixed‐Methods Comparison of Classroom Context During Food, Health & Choices, a Childhood Obesity Prevention Intervention

Burgermaster, Marissa ; Koroly, Jenna ; Contento, Isobel ; Koch, Pamela ; Gray, Heewon L.

Journal of School Health, November 2017, Vol.87(11), pp.811-822 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4391 ; E-ISSN: 1746-1561 ; DOI: 10.1111/josh.12556

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...