skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Motivating deference: Employees' perception of authority legitimacy as a mediator of supervisor motivating styles and employee work-related outcomes

Kanat-Maymon, Yaniv ; Yaakobi, Erez ; Roth, Guy

European Management Journal, December 2018, Vol.36(6), pp.769-783 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0263-2373 ; E-ISSN: 1873-5681 ; DOI: 10.1016/j.emj.2018.02.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...