skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Hypoinnervation is an early event in experimental myocardial remodelling induced by pressure overload

Mühlfeld, Christian ; Schipke, Julia ; Schmidt, Albrecht ; Post, Heiner ; Pieske, Burkert ; Sedej, Simon

Journal of Anatomy, June 2013, Vol.222(6), pp.634-644 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8782 ; E-ISSN: 1469-7580 ; DOI: 10.1111/joa.12044

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...