skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Idiopathic hypertrophic pachymeningitis in six dogs: MRI, CSF and histological findings, treatment and outcome

Roynard, P. ; Behr, S. ; Barone, G. ; Llabrés‐Diaz, F. ; Cherubini, Giunio Bruto

Journal of Small Animal Practice, September 2012, Vol.53(9), pp.543-548 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4510 ; E-ISSN: 1748-5827 ; DOI: 10.1111/j.1748-5827.2012.01252.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...