skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Innate and specific gut‐associated immunity and microbial interference

Singh, Vinod ; Singh, Kiran ; Amdekar, Sarika ; Singh, Desh Deepak ; Tripathi, Parul ; Sharma, Ganda L. ; Yadav, Hariom

FEMS Immunology & Medical Microbiology, January 2009, Vol.55(1), pp.6-12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0928-8244 ; E-ISSN: 1574-695X ; DOI: 10.1111/j.1574-695X.2008.00497.x

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...