skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Irreconcilable Differences: The International Whaling Commission and Cetacean Futures

Stoett, Peter

Review of Policy Research, November 2011, Vol.28(6), pp.631-634 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1541-132X ; E-ISSN: 1541-1338 ; DOI: 10.1111/j.1541-1338.2011.00529.x

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...