skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Multidrug‐resistant coagulase‐negative S taphylococci in food animals

Bhargava, K. ; Zhang, Y.

Journal of Applied Microbiology, November 2012, Vol.113(5), pp.1027-1036 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1364-5072 ; E-ISSN: 1365-2672 ; DOI: 10.1111/j.1365-2672.2012.05410.x

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...