skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Immigrant Place Entrepreneurs in Los Angeles, 1970–99

Light, Ivan

International Journal of Urban and Regional Research, June 2002, Vol.26(2), pp.215-228 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0309-1317 ; E-ISSN: 1468-2427 ; DOI: 10.1111/1468-2427.00376

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...