skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

International standards for early fetal size and pregnancy dating based on ultrasound measurement of crown–rump length in the first trimester of pregnancy

Papageorghiou, A. T. ; Kennedy, S. H. ; Salomon, L. J. ; Ohuma, E. O. ; Cheikh Ismail, L. ; Barros, F. C. ; Lambert, A. ; Carvalho, M. ; Jaffer, Y. A. ; Bertino, E. ; Gravett, M. G. ; Altman, D. G. ; Purwar, M. ; Noble, J. A. ; Pang, R. ; Victora, C. G. ; Bhutta, Z. A. ; Villar, J.

Ultrasound in Obstetrics & Gynecology, December 2014, Vol.44(6), pp.641-648 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-7692 ; E-ISSN: 1469-0705 ; DOI: 10.1002/uog.13448

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...