skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A face‐centred finite volume method for second‐order elliptic problems

Sevilla, Ruben ; Giacomini, Matteo ; Huerta, Antonio

International Journal for Numerical Methods in Engineering, 24 August 2018, Vol.115(8), pp.986-1014 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0029-5981 ; E-ISSN: 1097-0207 ; DOI: 10.1002/nme.5833

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...