skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Immigration of Acer negundo L. (Aceraceae) into the Floodplain Forests of the Northwest of Orenburg Oblast

Abramova, L. M. ; Agishev, V. S. ; Khaziakhmetov, R. M.

Russian Journal of Biological Invasions, July, 2019, Vol.10(3), p.199(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2075-1117 ; DOI: 10.1134/S2075111719030020

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...