skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The exclusion of pregnant women from NHS health care: a cross-sectional, humanitarian, health service evaluation.(Report)

Turnbull, Eleanor R ; Weller, Sophie J ; Crosby, Liam J ; Burns, Rachel ; Miller, Anna ; Jones, Lucy ; Aldridge, Robert W

The Lancet, 2019, Vol.394, p.S2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; DOI: 10.1016/S0140-6736(19)32799-0

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...