skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Accurate Calculations of Partition Coefficients (log POW and log PMW) with Atomistic Simulation Methods

Koeddermann, T. ; Reith, D. ; Arnold, A.

Chemie Ingenieur Technik, September 2013, Vol.85(9), pp.1439-1440 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-286X ; E-ISSN: 1522-2640 ; DOI: 10.1002/cite.201250733

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...