skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Frustrated Lewis Pair‐Like Reactivity of Rare‐Earth Metal Complexes: 1,4‐Addition Reactions and Polymerizations of Conjugated Polar Alkenes

Xu, Pengfei ; Yao, Yingming ; Xu, Xin

Chemistry – A European Journal, 26 January 2017, Vol.23(6), pp.1263-1267 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0947-6539 ; E-ISSN: 1521-3765 ; DOI: 10.1002/chem.201605622

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...