skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The effect of personal, professional, and psychological attributes, and information seeking behavior on the use of information sources by educators

Summers, Edward G. ; Matheson, Joyce ; Conry, Robert

Journal of the American Society for Information Science, January 1983, Vol.34(1), pp.75-85 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8231 ; E-ISSN: 1097-4571 ; DOI: 10.1002/asi.4630340111

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...