skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Reconstruction of the 3‐D Dynamics From Surface Variables in a High‐Resolution Simulation of North Atlantic

Fresnay, S. ; Ponte, A. L. ; Le Gentil, S. ; Le Sommer, J.

Journal of Geophysical Research: Oceans, March 2018, Vol.123(3), pp.1612-1630 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2169-9275 ; E-ISSN: 2169-9291 ; DOI: 10.1002/2017JC013400

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...