skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Curating as a Verb
100 Years of Nation States
Curating as a Verb: 100 Years of Nation States

A Companion to Curation, Movements, Models, People, and Politics, Chapter 5, p.87-110

ISBN: 9781119206859 ; E-ISBN: 9781119206880 ; DOI: 10.1002/9781119206880.ch5

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...