skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Nationalism in Russia: Editor's Introduction

Gorenburg, Dmitry

Russian Politics & Law, 01 January 2014, Vol.52(1), p.3-5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1061-1940 ; E-ISSN: 1558-0962 ; DOI: 10.2753/RUP1061-1940520100

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Nationalism in Russia: Editor's Introduction
  • Tác giả: Gorenburg, Dmitry
  • Chủ đề: Political Science ; Law
  • Là 1 phần của: Russian Politics & Law, 01 January 2014, Vol.52(1), p.3-5
  • Mô tả: The articles in this issue examine the role played by nationalism in present-day Russian politics, focusing particularly on potential policy approaches to dealing with the various nationalist discourses that have gained in prominence in recent years.
  • Nơi xuất bản: Routledge
  • Số nhận dạng: ISSN: 1061-1940 ; E-ISSN: 1558-0962 ; DOI: 10.2753/RUP1061-1940520100

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...