skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A Proposal to Validate the User's Goal in Distributed User Interfaces

Gallud, J. A. ; Peñalver, A. ; López-Espín, J. J. ; Lazcorreta, E. ; Botella, F. ; Fardoun, H. M. ; Sebastián, G.

International Journal of Human-Computer Interaction, 01 November 2012, Vol.28(11), p.700-708 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1044-7318 ; E-ISSN: 1532-7590 ; DOI: 10.1080/10447318.2012.715530

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...