skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Culinary Heritage, Governance and Rural Development In Jämtland and Västernorrland (Sweden)

Rytkönen, Paulina

Challenges for the New Rurality in a Changing World: Proceedings from the 7th International Conference on Localized Agri-Food Systems : 8-10 May 2016, Södertörn University, Stockholm, Sweden, pp.33-34

Series ISSN: 1652-2877 ; ISSN: 1652-2877 ; ISSN: 1652-2877

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...